Ching-tung Huang

Email Ching-tung Huang

最新文章 Ching-tung Huang

大數據救得了僅存的印度虎嗎?

分析2萬5千筆觀察紀錄後,印度野生動植物管理者找到有助於嚇阻非法獵虎者的線索。