Ya Zhang · 九月, 2013

Email Ya Zhang

最新文章 Ya Zhang 來自 九月, 2013

南蘇丹釋放烏干達記者

據報導,兩名烏干達記者及其隨行由於未得許可而拍攝,在南蘇丹首都朱巴被拘留四天。