這裡的孩子死亡率仍高!排山倒海的抗爭,保加利亞政府終於增加兒科預算

2011年,孩子們在保加利亞的村莊Zimitsa跳著舞。照片來源:美國陸軍(U.S. Army photo) ,由Maj. M. B. Gorospe拍攝,照片不受版權限制。

保加利亞兒童的醫療保健慘況,近來成為鎂光燈焦點。因為位在首都索菲亞(Sofia)、頗有名氣的兒童心臟醫院,其外科部部長提出警告:這家醫院即將面臨倒閉危機。

2018年年初,史托言・拉扎羅(Stoyan Lazarov)醫師,就對醫療人力短缺提出警告。這引起了病童家長們的重視,家長們還成立了名為「讓我們同心協力,幫助巴爾幹半島上最好的兒童心臟醫院」(Да помогнем на най-добрата детска кардиологична болница на Балканите!)的臉書粉絲專頁,發起抗議活動。

在臉書上,他們還貼出一封給保加利亞總統的公開信

Ние, родителите, възрастните пациенти с ВСМ и близките на деца със сърдечни малформации се обръщаме към Вас за съдействие, да не се допусне Детската кардиологична клиника към Национална кардиологична болница да спре да функционира. Тя е единственото място в България, където се дава шанс за живот на стотиците деца, които се раждат със сложни сърдечни малформации. Клиниката приема пациенти от цялата страна, 24 часа в денонощието.
Годишно се извършват над 400 сърдечни операции и инвазивни процедури на деца от 0 до 18 г. Те биват оперирани и спасявани в клиниката, а впоследствие и проследявани през годините.

We, the parents, the adults with congenital cardiac malformations and people close to children with cardiac malformations, address you appealing for an action, in order to not let the Child Cardiac Hospital, a unit of the National Cardiology Hospital, to stop functioning. It is the only place in Bulgaria where the hundreds of children born with complex congenital malformation are given a chance at life. The hospital welcomes patients from all over the country, 24 hours per day. On an annual base, there are 400 cardiac surgeries and invasive procedures performed on children from the ages of 0 to 18. They undergo surgery and are saved in the clinic and afterwards they are monitored over time.

我們是一群家長、先天心臟缺陷患者、還有關切心臟缺陷兒童的人。我們希望您能採取行動,別讓國立心臟醫院( National Cardiology Hospital)轄下的兒童心臟醫院(Child Cardiac Hospital)面臨倒閉危機。這家醫院,是保加利亞唯一能讓心臟受損的新生兒重獲生命的地方;而且它還24小時、全年無休地為全國患者提供治療。這裡每年約執行了400例心臟外科手術及侵入性治療,這讓0到18歲的他們活了下來,進而能在一般診所進行後續的治療控制。

圖片擷取自:「讓我們同心協力,幫助巴爾幹半島上最好的兒童心臟醫院」粉絲專頁。

這群憂心忡忡的民眾還試著以其他線上工具獲取支持,但成效有限。例如,一位名為茱莉亞.瑞奇瓦(Julia Raicheva)的用戶透過臉書提出呼籲,但僅有1,443人,連署請願書

Да не допуснем това да се случи! Децата и младежите са богатството на цялата държава ! Нека подкрепим прекрасните лекари и сестри, които спасяват живота на децата ни !

Let's not allow this to happen! Our children and youth are the treasure of the whole country! Let's support the great doctors and nurses, who save our children's lives.

讓我們同心協力,不要讓這樣的悲劇發生!這群兒童和青少年是整個國家的寶藏!讓我們成為醫師和護士的後盾吧,他們拯救了孩子的性命。

衛生部副部長曾妮・納切瓦(Zheni Nacheva)則把拉扎羅醫師所指的局面,歸咎於醫院的管理不良。醫院院長安娜・卡內瓦(Anna Kaneva)則回應,他認為拉扎羅醫師的評論是「有點誇大」;而衛生部副部長的指控則是「不適當的」。

短缺的醫師、不健全的兒童健康照顧體系,以及債台高築的醫院

然而,在保加里亞,不只這家醫院面臨危機。

根據經濟合作暨發展組織(OECD)的數據,2015年,在保加利亞,嬰兒的死亡率為6.6‰;相較下,這個數字比起歐盟平均3.6‰,高出了8成。

經濟合作暨發展組織的分析還顯示,保加利亞鄉下地區的死亡率比首都還高出4到6倍;且有72%的兒童是在懷孕期間死亡(例如,在出生前不久、生產期間、或出生後一週),或受到先天畸形影響,這正是兒童心臟醫院時常處理的疾病狀況。

保加利亞共有700萬人口,但目前僅有10名兒童外科醫師,且仍須補足400名的醫師缺額。不只如此,兒童心臟科加護病房的護理師人力也短缺。另一個問題是,醫師高齡化:許多醫師已經超過55歲,有些甚至已經退休了,但仍持續看診。

根據2017年,議會會議上對兒童健康的討論,光是新生兒科醫師--特別是治療生病或早產兒的醫師,他們的平均年齡超過50歲。保加利亞的小型醫院甚至沒有新生兒醫師。非都會區的醫院也無法招募到年輕醫師,許多年輕醫師較喜歡在大城市的私人診所工作。

缺乏經費一直是個問題。根據市立醫院聯盟(Union of Municipal Hospitals)的資料,市立醫院系統共在保加利亞服務了150個區域,但近10年來,有20家醫院因為經費問題而倒閉,31家醫院正面對財政困境,其中還有10家醫院因負債累累,付不出員工薪資。

例如,在季米特洛夫格勒城(Dimitrovgrad)的醫院員工,已連續2年沒有領到全額薪水。即便在索菲亞,第二多元醫院(Second Multi-Profile Hospital)的婦產科也面臨關閉危機:院內只有8名婦科醫師以及1名新生兒科專家。

2018年1月,保加利亞的市立醫院聯盟發起了一場抗議行動,「他們抗議近年來市政健康體系崩壞,也抗議政府缺乏合適的救援措施。」

這場戰役,兒科獲得了小勝利,但結構性的改變才是根本

然而,在2018年,保加利亞已投注約2.85億保加利亞列弗(Bulgarian lev,折合歐元約1.46億元)在兒童的健康照護上。這佔了國家健康保險金(National Health Insurance Fund)總額的12%(總額為24億保加利亞列弗);但許多人批評,這個比例仍然過低。

為了回應抗議聲浪與醫院惡化的財務狀況,2018年2月,衛生部門決定增加約1.5億保加利亞列弗(折合歐元約7,700萬元)的臨床路徑(clinical pathways)經費--臨床路徑是一種常用來管理健康照護品質與促進健康成效的工具,整體健康照護經費則增加了4億保加利亞列弗(折合歐元約2億元),其中兒科、肺科、婦科、神經病學和先天性畸形的臨床路徑就約增加了一半。

就目前來看,政府祭出的措施,讓這場捍衛兒童健康醫療之戰看似獲得勝利。但這些經費的挹注是否真能幫助醫院恢復正常的營運水準,仍有待時間考驗。有些人批評,這些方式仍不足,甚至對其他醫院的營運造成威脅。

保加利亞衛生部部長凱瑞・安納尼夫(Kiril Ananiev)坦言,雖然這次增加了經費,但是若醫療衛生體系沒有結構性的改變,那麼改革將不會成功。安納尼夫的一番話似乎也暗示,他將推出更面面俱到的可行新模式。.

展開對話

作者請 登入 »

須知

  • 留言請互相尊重. 內含仇恨、猥褻與人身攻擊之言論恕無法留言於此.